Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Stanley Kubrick

Reposted fromnikotyna nikotyna viablackheartgirl blackheartgirl
Nie chciałabym nigdy być zależna od mężczyzny. Wolę czuć się samodzielna, wiedzieć, że moje życie zależy ode mnie. Wtedy nie ma lęku ‘co będzie gdy on mnie zostawi’. Bo wiem, że dam sobie radę. Mężczyzna powinien być dla mnie wsparciem, a nie oparciem.
— Katarzyna Zielińska
Reposted fromSabela Sabela viablackheartgirl blackheartgirl
6352 ed5e 350
Reposted fromh00t h00t
3450 e09a 350
Reposted fromerial erial viamothsdevourer mothsdevourer
1860 8f83 350
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
4049 18c1 350
Reposted fromkarahippie karahippie
8961 7c6a 350
Reposted from4777727772 4777727772
8336 87c4 350
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
0394 4e23 350
Reposted fromniewychowana niewychowana viaavooid avooid
2807 0aea 350
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viamefir mefir
8426 3cf2 350
Reposted fromyannim yannim viamefir mefir
3450 e09a 350
Reposted fromerial erial viamothsdevourer mothsdevourer
1860 8f83 350
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
4049 18c1 350
Reposted fromkarahippie karahippie
8961 7c6a 350
Reposted from4777727772 4777727772
8336 87c4 350
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
0394 4e23 350
Reposted fromniewychowana niewychowana viaavooid avooid
2807 0aea 350
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viamefir mefir
8426 3cf2 350
Reposted fromyannim yannim viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl